Open brief

Fusie Dominicus College: Met brandende zorg

Met grote bezorgdheid zien wij, betrokkenen, wat zich afspeelt rond het Dominicus College en de voorgenomen fusie van de school met het Kandinsky College. De schoolleiding van de school en het bestuur slagen er niet in om de leerlingen, de ouders van leerlingen en personeelsleden te overtuigen van de noodzaak van een dergelijke fusie.

Om te beginnen betekent de fusie feitelijk de sluiting van het Dominicus College. Over het lot van De Monnikskap, de afdeling van de school voor leerlingen met een fysieke beperking, is tot op heden wel gesproken, maar de vragen die daarover gesteld zijn blijven onbeantwoord.

Over het voornemen tot fusie is onbehoorlijk en onvolledig informatie verschaft. De gepresenteerde gegevens over de financiën van de school en de ontwikkeling van de leerlingenaantallen zijn meer dan eens onjuist. Bij herhaling is er door de medezeggenschapsraad gevraagd om de juiste gegevens en bij herhaling is dat door de directie geweigerd. Een onafhankelijk rapport uit oktober 2019, dat voor het Dominicus College gunstige cijfers liet zien, is toen en wordt nu geheimgehouden en mag in de overwegingen blijkbaar geen rol spelen. Wat de overwegingen van bestuur en schoolleiding zijn om de beschikbare gegevens te negeren, is volstrekt onduidelijk.

In een bericht aan ouders en personeelsleden heeft de schoolleiding toegezegd een kleine pauze in het fusieproces in te lassen, om te onderzoeken of er voor het Dominicus College bestaansrecht is. Je zou verwachten dat een dergelijk onderzoek naar de levensvatbaarheid vooraf zou gaan aan een voornemen tot fusie en dat is de facto dan ook gebeurd: in 2019 in het eerdergenoemde onderzoek. Tegelijkertijd laat de verklaring van de schoolleiding weinig ruimte om te verwachten dat men zich wil laten overtuigen.

In het bijzonder voor leerlingen die ten westen van Nijmegen wonen, vervalt met een opheffing van het (goed bereikbare) Dominicus College de mogelijkheid om uit diverse scholen te kiezen.

Ruim duizend mensen, leerlingen, oud-leerlingen, ouders, personeelsleden, oud-personeelsleden hebben in een petitie bezwaar aangetekend tegen de plannen, zoals die door schoolleiding en bestuur ontvouwd zijn. Die massale tegenstand en de bezwaren van de medezeggenschapsraad lijken op schoolleiding en bestuur geen enkele indruk te maken.

Wij achten het betreurenswaardig dat een bij uitstek inclusieve, succesvolle en kleinschalige school als het Dominicus College wordt opgeofferd aan de wens tot schaalvergroting. Wij achten het afkeurenswaardig dat er leerlingen met een fysieke beperking in de geschetste plannen geen enkel perspectief wordt geboden. Beide – de opheffing van een veilige en kleinschalige school en de onzekerheid over het onderwijs aan leerlingen met een beperking – achten wij menselijk en maatschappelijk onverantwoord.

Daarom vragen wij het bestuur en de schoolleiding om:

Het geheim gehouden onderzoek van oktober 2019 te openbaren, in elk geval die gegevens die betrekking hebben op de levensvatbaarheid van het Dominicus College;

Een werkelijk onafhankelijk onderzoek, waarin de conclusies niet vooraf vast staan;

Af te zien van het voornemen om al voor de zomervakantie besluiten te nemen;

De ouders van leerlingen en vertegenwoordigers van de ouders serieus te raadplegen;

Een doortimmerd plan te presenteren voor de toekomst van het Dominicus College en in het bijzonder van de afdeling Monnikskap.

Patrick Beusker, voorzitter ouderraad Dominicus College, namens alle 19 leden van de ouderraad

Dr. Ramon S.J. Dwarkasing, ouder, Beuningen

A. Tieleman, namens 14 ouders uit de gemeenten Druten en West Maas en Waal

Drs. Boy Pouwels, oud-directeur bedrijfsvoering Dominicus College

Karin van den Heuvel, namens 12 ouders uit Beuningen

Lex Plantaz, oud- afdelingsleider VWO, Dominicus College

Mevrouw S. Roelofs en mevrouw P. van Beurden namens 20 ouders uit Ewijk. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden