Afbeelding

Lintjesregen in Nijmegen

Algemeen

Burgemeester Bruls belt op 24 april 2020 ter gelegenheid van Koningsdag de volgende 16 Nijmegenaren om hen te feliciteren met een Koninklijke onderscheiding. De persoonlijke uitreiking kan door coronamaatregelen niet plaatsvinden maar vindt later op een nog nader te bepalen dag plaats.

Pam van den Beld-Duin (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Van den Beld is bestuurslid en voorzitter geweest van de Vrijwilligerscentrale. Zij was hierbij van groot belang voor het vrijwilligerswerk in Nijmegen. Als vrijwilligster ondersteunt zij bij de bootdagtochten en regionale activiteiten van de Zonnebloem. Van de afdeling Zonnebloem Nijmegen West is zij al geruime tijd voorzitter. Ze is betrokken bij de stichting Family Help Programme (FHP), een goede doelenstichting voor de allerarmsten in Sri Lanka. Mevrouw Van den Beld is een van de langst zittende vrouwelijke bestuursleden van de SOCN (Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen) geweest, waar zij nog steeds bij betrokken is. Ze was enkele jaren raadslid en fractievolger van de CDA-fractie Nijmegen.

Henny van Benthem (68), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau  De heer Van Benthem is heel erg betrokken bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kansarme jongeren, niet alleen in Nederland maar ook in Uganda. Hier heeft hij met hulp van diverse organisaties een bedrijfsschool opgericht. Op nog veel meer terreinen is Van Benthem actief, enkele voorbeelden hiervan zijn het Marikenhuis, stichting Kinderkansen, Leprastichting, stichting Hier naar Daar, stichting Driestroom. Bij bijeenkomsten met collega ondernemers weet hij hen enthousiast te maken om hun medewerking aan deze stichtingen te verlenen. Zelf zorgt hij voor verwerving van fondsen voor deze stichtingen. Het leggen van verbindingen tussen mensen en netwerken is voor hem vanzelfsprekend, het resultaat hiervan komt dan ten gunste van een goed doel.

Paul Bovend’Eert (62), Officier in de Orde van Oranje-Nassau De heer Bovend’Eert is een hele goede wetenschapper, met name op het gebied van Staatsrecht met daarbinnen maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Hij is zeer begaan met de kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs aan rechtenstudenten. Zijn doel daarbij is kwalitatief goede juristen af te leveren voor een sterke rechtsstaat. Zijn deskundigheid wordt op velerlei gebieden ingewonnen zoals onderzoek naar kabinetsformaties, grondwettelijke uitkeringen aan de Koning. Hij heeft daarbij een kritische, grondige maar ook open benadering van de onderwerpen. Bij diverse rechtbanken is hij actief in verschillende functies: rechter-plaatsvervanger, voorzitter van de klachtadviescommissies, vicevoorzitter van de Awb-bezwaarschriftencommissie van een ministerie. In zijn periode als decaan van de faculteit is het nieuwe faculteitsgebouw gerealiseerd. Op de University of Curaçao is hij gasthoogleraar op het gebied van staatkundige verhoudingen tussen Nederland en Curaçao.

Frans Dekkers (80), Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Dekkers is al decennialang een actief en gewaardeerd lid van het Wereldmuziekkoor Nijmegen, hij is de stemtutor voor de tenoren. Hij zorgt ervoor dat ook de koorreizen gezellig zijn door altijd een kaartspel in de bus mee te nemen. Bij volkstuinvereniging De Pagode is hij vanaf de oprichting actief als bestuurslid, watercommissielid, hij zorgt voor het onderhoud van de watervoorziening en biedt een helpende hand bij andere tuiniers. Als barmedewerker tijdens de dansavonden is hij actief bij seniorencafé Burgerlust in het OBG. In het CWZ was hij jarenlang betrokken bij de vieringen van de pastorale diensten. Maar ook buiten Nederland is hij actief, hij zamelt bruikbare kleding in en regelt dat dit 3 tot 5 keer per jaar bezorgd wordt bij mensen in Centraal-Europa die zelf geen geld hebben om kleding te kopen.

Aliza Santcroos-Friedman (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Santcroos is als vrijwilliger/bestuurslid al jarenlang betrokken bij de Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen. Zij ondersteunt de rabbijn op diverse terreinen en heeft les gegeven aan jongeren. Voor het voortbestaan van een Joodse gemeente is de aanwezigheid van een ritueel bad, een Mikwe, noodzakelijk. Bij de realisatie hiervan was zij nauw betrokken. Het namenmonument op de Kitty de Wijzeplaats is mede door haar inzet tot stand gekomen. Mevrouw Santcroos is nauw betrokken bij de stichting Synagoge Nijmegen, zij zorgt voor het beheer van de stichting, de Shabbatdiensten en het onderhoudsprogramma van het gebouw. Ook was zij betrokken bij de oprichting van de stichting Joods Welzijn Nijmegen. Voor deze stichtingen weet zij fondsen te werven en zorgt bij de stichtingen voor de financiën.

Willem van Gerwen (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Van Gerwen is als datamanager, ondersteunend aan onderzoek in de huisartsgeneeskunde, begonnen bij RadboudUMC. Dit vormde de basis voor onderzoek vernieuwingen met als resultaat het Nijmeegs Monitoring Project. Hieruit kwamen gegevens die vertaald werden in richtlijnen voor het handelen van huisartsen. In deze periode was hij ook vrijwilliger bij Tennisclub Avanti ’55. Hij was hoofdredacteur van het clubblad, fotograaf, lid van de technische commissie en de barcommissie. Na zijn pensionering bleef hij betrokken bij de medische wereld, vanaf de start van het Marikenhuis is hij hier fulltime vrijwilliger. Hier is hij gastheer en ondersteunt het bestuur. Bij evenementen van het Marikenhuis beheert hij de kraam en draagt bij aan andere PR-activiteiten. De groenvoorziening bij het Marikenhuis neemt hij eveneens voor zijn rekening.

Ad Hermus (65), Officier in de Orde van Oranje-Nassau De heer Hermus staat nationaal en internationaal bekend als ‘de hormoonziektespecialist’. De sectie Endocriene Ziekten RadboudUMC is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste endocrinologiecentra in Nederland. Betrokken partijen bracht hij bij elkaar om de zorg voor mensen met hormoonziekte te kunnen verbeteren. Voor patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie is een behandelprotocol opgesteld voor ambulancepersoneel, maar ook voor de patiënten zelf. Voor patiënten die een teveel aan steroïdhormonen hebben is een revalidatieprogramma voor na de behandeling gemaakt. Op het gebied van struma heeft hij pionierswerk verricht met succesvolle behandeling met radioactief jodium. Een verkeerde hormoonhuishouding door ernstig zoutverlies kan nu gelijk met de welbekende hielprik bij baby’s opgespoord en behandeld worden. Stichting BijnierNET is door de heer Hermus opgericht waarbij diverse topklinische ziekenhuizen zijn aangesloten, de Bijnier-app voor patiënten is een van de resultaten hiervan.

René Kusters (55), Lid in de Orde van Oranje-Nassau De activiteiten van de heer Kusters als leraar bij de Kristallis Scholengroep en als vrijwilliger bij COC regio Nijmegen richten zich voornamelijk op personen met een licht verstandelijke beperking. Kusters heeft bij zijn lessen als leraar in het speciaal onderwijs de (autisten)hulphond in de klas geïntroduceerd. Sinds die tijd gaat hulphond Siro dagelijks mee naar school en dit voorbeeld wordt inmiddels door meer honden op de school gevolgd. Kusters verzorgt ook lezingen over de hulphonden in een klas. Daarnaast is hij een bevlogen voorzitter van de medezeggenschapsraad. Binnen COC regio Nijmegen is Kusters de initiatiefnemer geweest van café Dapper. Café Dapper is een ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking. De gasten worden goed verzorgd en voelen zich bij het café welkom en veilig.

Judith Prins (61), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Mevrouw Prins heeft als hoogleraar medische psychologie heel veel bereikt voor volwassenen en kinderen met kanker. Zij zet zich al jarenlang in om multidisciplinair overleg te organiseren en daarbinnen met name de psychologie in de medische oncologische wereld te integreren. Het perspectief van de patiënt of een groep patiënten is daarbij haar uitgangspunt. Het door haar ontwikkelde e-Health programma voor patiënten met borstkanker is een enorm succes. Dit hulpmiddel is inmiddels ook internationaal bekend. Haar wetenschappelijke en klinische expertise over psychosociale oncologische aspecten zet zij in door deelname in adviesraden en richtlijnontwikkelingen. Mevrouw Prins gaat voor nog meer ziektes e-Health programma’s ontwikkelen.

Luud Roos (74), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Roos zette zich als fysiotherapeute met hart en ziel in voor haar patiënten én haar collega’s. Met het project ‘Neem de trap, op de fiets en carpool’ kreeg zij veel collega’s meer in beweging en maakte zij hen milieubewuster. In India zette zij een fysiotherapie-opleiding op. Al vele jaren is mevrouw Roos actief bij Soroptimist International in verschillende functies: president en voormalig voorzitter van de Nijmeegse afdeling, oprichter en voorzitter stichting Soroptimist for Water in Africa. Bij Hospice Bethlehem was zij verantwoordelijk voor financiële zaken, zij was sterk in fondsenwerving. Dit heeft zij ook gedaan voor de aanschaf van een BelevingsTV bij het OBG, speciaal ontwikkeld voor personen met dementie. Bij het wijkinformatiepunt OBG handelt zij de meest voorkomende vragen af. Naast dit alles is zij ook mantelzorger van diverse personen.

Gerard Schouten (82), Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Schouten heeft zijn ervaring als architect ingezet als bouwcommissielid voor de Congregatie van het Heilig Sacrament voor de nieuwbouw van het klooster en de kerk in Brakkenstein. Al bijna een halve eeuw is hij collectant in deze kerk. Schouten heeft de Oranjestichting Nijmegen mede opgericht en was hier bestuurslid. Hij organiseerde activiteiten op de Goffertweide en verzorgde de aanvragen voor subsidies. Hij is vrijwilliger bij het dienstencentrum OBG, medecoördinator van het seniorencafé Burgerlust en coördinator van de dansavonden. Hij is verantwoordelijk voor het aantrekken en inroosteren van vrijwilligers, zorgt mede voor de financiële administratie, begroting en het contact met de directie OBG. Tijdens de jaarwisseling organiseert hij een evenement voor de ouderen zodat zij niet alleen thuis zijn.

Qader Shafiq (51), Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Shafiq is nadat hij als vluchteling uit Afghanistan kwam actief geworden bij bureau Vluchtelingenwerk en vandaar bij het provinciale bureau Stichting Osmose dat actief is op het gebied van multiculturele samenleving. Shafiq is actief als freelance medewerker bij de Driestroom waar hij het project Driestroom Verkleurt mede realiseerde. Als directeur van bureau Wijland zet hij zich in voor een inclusieve samenleving. Vele projecten zijn inmiddels gerealiseerd: het Nijmeegs Diversiteitscafé en Nijmegen Shelter City. Hij verzorgt regelmatig lezingen, geeft op verzoek adviezen onder andere aan het ministerie Buitenlandse Zaken. Bij museum De Bastei is hij actief met de leergang Kleurrijk Groen voor mensen met een migratieachtergrond. Shafiq schrijft naast boeken regelmatig artikelen in diverse wijkbladen en verzorgde interviews bij het fotoboek ‘Dukenburg dichterbij’.

Paul Smits (62), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer Smits zette zich jarenlang in voor bevordering van klinisch onderzoek in Nederland. Vele studenten begeleidde hij en was als decaan heel toegankelijk voor hen en voor medewerkers. Hij zocht verbinding en samenwerking met ziekenhuizen in de regio. Sinds 2012 vicevoorzitter Raad van Bestuur RadboudUMC en in 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur. In die periode is een nieuw curriculum ingevoerd waarbij studenten vanaf het begin van de studie in aanraking komen met patiënten, dit resulteert in concrete toepassing van kennis in het belang van de patiënten. Het Radboud AI for Health Lab is geopend, op termijn kan AI een belangrijke rol innemen binnen de gezondheidszorg. Smits is actief in onder andere The Economic Board, Health Valley, bestuurs- en commissielid van diverse commissies van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra en adviseur bij de Gezondheidsraad.

Ineke Wackers (82), Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Wackers is al geruime tijd vrijwilligster voor de Eliagemeenschap. Zij zorgt wekelijks voor het digitaal maken van liturgische teksten en liederen, organisatie van preekbeurten. Zij zorgt dat de preken opgenomen worden in preekbundels die zevenmaal per jaar verschijnen. Zij regelt de verspreiding van de bundels en organiseert de wekelijkse diensten. Regelmatig is zij zelf voorganger bij deze diensten. Mevrouw Wackers ontvangt niet alleen nieuwe leden van de Eliagemeenschap, maar is ook bereid hen ‘een helpende hand’ op andere terreinen toe te steken zoals bijvoorbeeld de tekstcorrectie van een proefschrift. Mevrouw Wackers is vanwege haar grote talenkennis en communicatiegevoel actief voor de Nederlandse Karmelprovincie. Zij zorgde voor het opschonen van de redactiebestanden, tekstcorrecties in diverse talen etc. Het preektijdschrift Kerugma, dat 60 jaar heeft bestaan (met Dominicaanse wortels en oecumenisch gericht), heeft zij geheel geredigeerd. Voorgangers kunnen hier nu suggesties uit halen voor hun preken.

Mieke Simons-Welschen (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Simons-Welschen was als GroenLinks-raadslid een verbindende persoon tussen alle partijen (college en oppositie). Haar speerpunten waren burgerparticipatie en cultuur. In de wijk Hees zet zij zich al jarenlang in voor verbetering van het leefklimaat, onlangs heeft dit succes opgeleverd met de geluidsreductie van het verkeer op de Energieweg. Ook zette zij zich in voor het Groen in de wijk: Park West, park Lugtigheid, het Voedselbos en reorganisatie van de volkstuinvereniging Het Achterveld. Culturele activiteiten worden evenmin vergeten – midzomernachtconcert, dorpsfeest, ommetje Hees. Bestuurlijk is zij actief bij de Vrijwilligerscentrale, het OBG en de raad van commissarissen Sportfondsen Nijmegen.

Wangzhao Zhu (56), Officier in de Orde van Oranje-Nassau De heer Zhu is directeur van Sino-Europe Technology Promotion Centre. Hij richt zich met name op het gebied van technologie in de agrifoodsector en specifieke op uitwisseling en samenwerking tussen Wageningen University en de provincie Fujian, China. Sinds het bezoek van de gouverneur van Fujian aan Wageningen is er een nauwe samenwerking met als resultaat vele projecten. De heer Zhu heeft de ‘Wageningen Road’ in Zhangzhou geïnitieerd, deze weg gaat naar het door hem opgezette agri and food onderzoeksinstituut SEADC. Wetenschappers uit Wageningen en China werken hier samen. Zhu heeft door zijn contacten er voor gezorgd dat er een directe vlucht van de KLM tot stand is gekomen tussen Amsterdam en Xiamen. Ook op cultureel vlak zijn er uitwisselingen onder andere door het poppentheater uit Zhangzhou in Wageningen en een tournee van het Wageningse studentenorkest ‘De Ontzetting’ in Fujian.