Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland zoekt cliëntvertegenwoordigers

Nijmegen - Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) zoekt cliëntvertegenwoordigers. Het NPZZG is een samenwerkingsverband van vrijwilligers en zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Zuid Gelderland. Het doel van het netwerk is de zorg voor mensen die te horen hebben gekregen dat zij ongeneeslijk ziek zijn, zo goed mogelijk te organiseren. Daarbij is zeker ook oog voor de naasten. Het netwerk spant zich in om gezamenlijk met alle betrokken hulpverleners de meest optimale en op de persoon afgestemde zorg te verlenen.

"Om de gewenste zorg goed te laten verlopen en daarmee het welzijn van palliatieve patiënten en hun naasten waar mogelijk te verbeteren, is het van belang dat er cliënten en naasten bereid zijn om mee te denken over datgene wat het NPZZG doet. En of dat ook het juiste is. Het netwerk is daarom op zoek naar mensen die een naaste hebben die niet meer beter wordt. Zij kunnen door hun inzet als cliëntvertegenwoordiger een bijdrage leveren aan het verbeteren van de reguliere en specialistische zorgverlening aan mensen in de laatste levensfase en de zorg voor nabestaanden. Ervaart men knelpunten? Door de rol als cliëntvertegenwoordiger kan men samen met het netwerk deze in kaart brengen en verbeteren", aldus het NPZZG.

Meer info: Rene.Nogarede@radboudumc.nl of via post NPPZG, t.a.v. René Nogarede, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.