Aanpak illegaal verkamerde Nijmeegse panden

Nijmegen - In Nijmegen zijn sinds 1 januari 2018 strengere beleidsregels van kracht voor het omzetten van zelfstandige woningen naar kamers. Deze beleidsregels waren een reactie van de gemeente op de toenemende meldingen over door kamerverhuur veroorzaakte overlast in straten en buurten en de sterke groei van het aantal kamerverhuurpanden in bepaalde delen van de stad. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de gemeente Nijmegen vorig jaar tijdens controles 13 illegale situaties aantrof in gebieden waar veel overlast is door verkamerde panden. Daarnaast zijn zo'n 130 klachten afgehandeld over bijvoorbeeld afval en fietsen rond kamerverhuurpanden.

In het afgelopen jaar zijn in totaal circa 500 omzettingsvergunningen om een pand te mogen verkameren verleend en circa 50 aanvragen geweigerd. De pandeigenaren die een vergunning kregen, maakten meestal gebruik van het overgangsrecht om een pand - dat onder de oude beleidsregels vergunningsvrij was maar onder de nieuwe regels niet meer - alsnog te legaliseren.

Handhaving

In 2018 is ook gestart met de actieve opsporing en aanpak van kamerverhuurpanden die niet in bezit zijn van de benodigde omzettingsvergunning. Daarvoor zijn een aantal prioriteitsgebieden aangewezen waar toezichthouders controles hebben uitgevoerd. In de laatste 5 maanden van 2018 zijn 25 controles uitgevoerd in deze prioriteitsgebieden. Daarbij is in ruim de helft van de gecontroleerde panden geconstateerd dat er geen sprake is van de benodigde vergunning. In deze gevallen is een handhavingstraject opgestart.

Naast de controles in de prioriteitsgebieden zijn er in heel Nijmegen 10 controles op basis van ernstige overlastmeldingen uitgevoerd. Het ging daarbij bijvoorbeeld om overlastmeldingen waarbij de politie in moest grijpen, ernstige onveiligheidsgevoelens in de buurt of overlast met gezondheidsklachten voor omwonenden tot gevolg.

Meldingen van overlast

Bij het meldpunt 'overlast door kamerverhuur' kwamen ruim 400 meldingen binnen, vooral tijdens de zomermaanden. De overlastmeldingen hadden vooral betrekking op geluidsoverlast, mogelijke kamerverhuur zonder vergunning, overlast door afval en fietsen. De buurten/wijken met de meeste overlastmeldingen zijn Altrade, Stadscentrum, Wolfskuil, Bottendaal en Galgenveld. Een deel van deze gebieden is al aangewezen als prioriteitsgebied. Op basis van de evaluatie wordt bekeken waar en wanneer uitbreiding nodig en mogelijk is.

"Het kamerverhuurbeleid is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het beleid dat decennialang is gevoerd. Daardoor was 2018 een druk jaar waarin werkwijzen moesten worden aangepast en nieuwe werkprocessen moesten worden ingericht en getest. Gedurende het jaar zijn de nodige procesverbeteringen doorgevoerd en achterstanden weggewerkt. De werkprocessen lopen nu beter door opgedane ervaringen, maar de nieuwe manier van werken is nog niet afgerond en vraagt continu om verdere verbetering", aldus de gemeente.

In de evaluatie benoemt de gemeente ook al mogelijke verbeterpunten voor de korte en langere termijn. Het gaat dan onder meer om het verhogen van de WOZ-waardegrens om de goedkope(re) zelfstandige woningvoorraad te behouden voor starters en gezinnen met een kleinere beurs of het intensiveren van de handhavingsaanpak om kamerverhuurpanden zonder vergunning aan te pakken en om overlast in de zomerperiode aan te pakken.

Om de effecten van het beleid te meten en de doelmatigheid te bepalen wordt begin 2021 opnieuw een evaluatie uitgevoerd.