Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage

Heumen - Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken bekend dat het ontwerp van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage wordt gelegd. Met de vaststelling van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie door de gemeenteraad wordt ruimte gegeven aan het realiseren van initiatieven voor de opwekking van duurzame energie in het buitengebied van de gemeente Heumen. Denk aan initiatieven als windmolens of zonnepanelenvelden.

Het ontwerp van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie inclusief daarbij horende bijlagen ligt vanaf dinsdag 23 april tot dinsdag 4 juni 2019 ter inzage en is te raadplegen via www.heumen.nl/energievisie of bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving tijdens de openingsuren in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 in Malden. In genoemde periode kan iedereen schriftelijk of per email zijn reacties, alternatieven en ideeën over het ontwerp ruimtelijke visie naar voren brengen. Dit wordt een zienswijze genoemd. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Deze kan dan wel per post, dan wel per email via duurzaam@heumen.nl worden verzonden.

Meer berichten