Cultuurvisie 2020

Nijmegen - "Nijmegen heeft een levendig cultureel klimaat. Maar het kan altijd beter. Daarom wil de gemeente samen met de culturele organisaties er de komende jaren voor zorgen dat meer mensen (kunnen) deelnemen aan culturele activiteiten. Tegelijk komt er meer ruimte voor topcultuur, voor nieuw talent en voor culturele diversiteit", aldus de gemeente.

"De afgelopen jaren hebben de gemeente en de culturele instellingen ingezet op openheid en samenwerking. Dat heeft gewerkt. Partijen binnen de culturele sector weten elkaar beter te vinden en de bezoekersaantallen stijgen. Er ontbreekt een goede doorstroom naar de top en er worden kansen gemist. Zo kan cultuur meer van betekenis zijn voor de ontwikkeling van Nijmegen. Daarvoor zijn verbindingen nodig tussen cultuur met het ruimtelijke, economische en sociale domein en de opgaven die de stad daarin heeft."

Voor de gemeente aanleiding om het beleid bij te sturen. "We willen cultuur voor en door iedereen, bijdragen aan een aantrekkelijke stad en ruimte voor experiment en innovatie. Bijvoorbeeld door in te zetten op cultuur in het onderwijs. We kijken samen met het onderwijs of cultuureducatie in alle scholen kan worden gegeven zodat kinderen er vroeg mee in aanraking komen. We vragen aan de culturele sector in te zetten op een brede cultuurparticipatie en te gaan voor artistieke kwaliteit en een divers publiek. Om vernieuwing mogelijk te maken, zijn scherpe keuzes nodig: wat willen we ondersteunen, wat minder en wat niet."

"Na vaststelling door de gemeenteraad van de Cultuurvisie gaan we aan de slag met de uitvoering hiervan. Een van de uitwerkingen is een vernieuwing van het subsidiehuis. Deze krijgt in 2021 zijn definitieve vorm. De subsidies moeten aantoonbaar bijdragen aan de ambities uit de Cultuurvisie." De raad beslist na de zomer over de Cultuurvisie 2020.