(Foto Waterschap Rivierenland)
(Foto Waterschap Rivierenland) (Foto: )

Waterschap geeft dijkhellingen en agrarische kavels uit

Nijmegen - Waterschap Rivierenland geeft komend jaar 340 hectare aan dijkpercelen uit; voor het winnen van gras of als schapenweide. Ook zijn er 20 agrarische kavels beschikbaar, voornamelijk grasland van een halve tot ruim zes hectare.

De dijkpercelen worden uitgegeven op maandag 18 en 25 november. Op dinsdag 5 november is een inloopavond over de uitgifte van dijkpercelen in het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland aan De Blomboogerd 1 in Tiel tussen 19.30 en 21.00 uur. De uitgifte gebeurt met een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar hebben een optie tot verlenging. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan de belastingplichtigen van het Waterschap voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten is de gunning via loting. Inschrijven kan alleen via het digitale platform van Negometrix, andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/dijkpercelen of mail naar uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl.

Graslanden

Waterschap Rivierenland biedt daarnaast 20 agrarische kavels aan en wel op 31 oktober en 5 november tijdens openbare inschrijvingen. De grootte van de kavels varieert van ruim een halve hectare tot ruim zes hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Eventueel kan maximaal tweemaal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit is telkens voor 1 jaar en onder dezelfde voorwaarden. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/pachten of mail naar grondzaken@wsrl.nl voor meer informatie en details.

Meer berichten