Steun voor Nijmeegse Omgevingsvisie

Nijmegen - De grote lijnen uit de Nijmeegse ontwerp-Omgevingsvisie mogen op de nodige steun rekenen in de stad. Zoals de toevoeging van 10.000 woningen in de bestaande stad en inzet op de groei van de werkgelegenheid met 10.000 banen tot aan 2030. Dat blijkt uit de zienswijzen die zijn ingediend in de afgelopen weken. Die zorgden ook voor een aantal aanpassingen in de visie: er komen meer groengebieden met beweegroutes en plekken voor het verbouwen van voedsel. Ook de waterbereikbaarheid van de Oostkanaalhavens wordt meer benut.

Op 2 april eindigde de formele zienswijzeprocedure van de ontwerp-Omgevingsvisie. Na een uitgebreid participatief proces, waarin veel mensen uit de stad mee hebben gedacht over de ruimtelijke lange termijn koers van Nijmegen. In totaal zijn er 35 zienswijzen en zeven adviezen binnengekomen, vanuit bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisatie en overheidsinstanties. De reacties gingen over alle onderwerpen in de visie, zoals wonen, groen, economische ontwikkeling, samenwerking, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. De hoofdlijnen van de Omgevingsvisie worden grotendeels onderstreept, maar er wordt ook aandacht gevraagd voor aanvullende zaken.

Reacties en aanvullingen visie

Bedrijven zien kansen voor de watergebonden kavels op Oostkanaalhavens, die schaars goed zijn in de regio. Dit gebied heeft veel potentie op het vlak van de circulaire economie en is, net als Winkelsteeg, heel geschikt om in te spelen op trends als reshoring, circulariteit en energietransitie. Deze ambities zijn overgenomen in de Omgevingsvisie.
Ook is het aantal groene verbindingen en groengebieden met de bijbehorende beweegroutes uitgebreid in de visie, bijvoorbeeld in de spoorzone. Datzelfde geldt voor ruimte voor stadslandbouw, moestuinen, lokale voedselinitiatieven in de wijken en projecten aan de stadsranden. Deze vormen van ‘lokaal voedsel’ kunnen bijdragen aan gezondheid, sociale cohesie en herstel van de relatie met het platteland en de boer en tuinder.
Er zijn ook zorgen geuit, bijvoorbeeld of de toevoeging van woningen en werkplekken op bedrijventerrein Winkelsteeg wel past bij de huidige bedrijvigheid. Op het gebied van wonen zijn er vooral zorgen over de verkamering en het aanbieden van voldoende betaalbare woningen. De zorgen krijgen de nodige aandacht in de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie.

Omgevings Effect Rapport

De omgevingseffecten van de Omgevingsvisie zijn beschreven in het Omgevings Effect Rapport (OER), dat is voorgelegd aan de landelijk Commissie MER. Hierin zijn aandachtspunten voor het vervolg naar voren gekomen om de ambities uit de Omgevingsvisie te behalen met volwaardige aandacht voor het milieu.

Samen de stad ontwikkelen

Wethouder Noël Vergunst is blij met alle reacties: “De zienswijzen en adviezen laten de betrokkenheid bij de ontwikkeling van Nijmegen zien. Dat vinden we heel waardevol. Omdat we dit als gemeente niet alleen kunnen, en juist samen met de stad en de regio willen doen. De reacties laten zien dat er een groot draagvlak is voor de ruimtelijke keuzen en ambities in de Omgevingsvisie. Ze hebben voor meer scherpte en volledigheid van de visie gezorgd. Tegelijkertijd leven er ook zorgen die we ter harte nemen en waarover we in gesprek blijven bij de uitwerking. De Omgevingsvisie biedt ons allemaal een geweldig houvast voor de verdere ontwikkeling van onze mooie stad. Iets dat we samen moeten doen met oog voor alle belangen.”

Vervolg

Op 23 juni heeft het college van B&W de Omgevingsvisie (inclusief bijlagen: zienswijzenota en Omgevings Effect Rapportage) vastgesteld en doorgezet voor behandeling in de gemeenteraad. De verwachting is dat deze hierover in september vergadert, waarna de Omgevingsvisie definitief wordt. Alle stukken zijn vanaf woensdagmiddag online te vinden via www.nijmegen.nl/omgevingsvisie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden