Binnenkort weer (deels) gevuld?
Binnenkort weer (deels) gevuld? (Foto: Jimmy Israël)

Anderhalve meter loket voor ondernemers

  Nieuwsflits

Nijmegen - Veel ondernemers moeten forse aanpassingen doorvoeren om te kunnen voldoen aan de anderhalve meter samenleving. "Zo is er behoefte aan meer ruimte. Die ruimte willen wij als gemeente (letterlijk en figuurlijk) tijdelijk bieden. Daarom kunnen ondernemers en organisaties vanaf vandaag terecht bij het anderhalve meter loket van de gemeente Nijmegen. Het loket geeft geen financiële bijdrage maar focust op het praktisch mogelijk maken van goede ideeën die passen binnen de corona-maatregelen", aldus de gemeente

"Er zijn veel ondernemers en organisaties met creatieve ideeën die uitvoerbaar zouden kunnen zijn als we deze tijdelijk toestaan. Het gaat om plannen in de openbare ruimte (gemeentegrond). Ondernemers kunnen via het loket deze initiatieven indienen. Daarvoor zijn er extra richtlijnen opgesteld waaraan de plannen versneld worden getoetst door een multidisciplinair team. Hierdoor is snel duidelijk of de plannen uitvoerbaar zijn. Met dit loket hoopt de gemeente Nijmegen samen met ondernemers in onder meer de horeca, cultuur en de toeristische sector, op een snelle manier invulling te geven aan de anderhalve meter samenleving." Het loket is te vinden op nijmegen.nl/anderhalvemeterloket

Terrassen

Ondernemers kunnen vanaf 19 mei ook bij het loket terecht voor een verzoek voor een ruimer terras. "Voor veel horecaondernemers is het terras van groot belang voor een goede bedrijfsvoering. Binnenkort neemt het kabinet een besluit of de terrassen vanaf 1 juni open mogen en onder welke voorwaarden. Ondernemers geven aan dat dan al snel méér oppervlakte voor een terras nodig is om te kunnen voldoen aan de RIVM-regels en toch een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Daar waar het kan, willen we daarom - na een positief kabinetsbesluit - een uitbreiding mogelijk maken. Tegelijkertijd houden we daarbij rekening met belangrijke randvoorwaarden als veiligheid, gezondheid en leefbaarheid."

Voorwaarden 

Elk initiatief wordt gecheckt op de volgende onderdelen:

Veiligheid - is de veiligheid gewaarborgd zoals bij ieder regulier plan in de openbare ruimte; Gezondheid - het initiatief voldoet aan de maatregelen/richtlijnen zoals deze landelijk, regionaal en lokaal zijn vastgesteld in de coronacrisis. We volgen daarbij ook steeds de noodverordening van het Rijk ; Leefbaarheid en toegankelijkheid: welke impact heeft het plan op de leefomgeving en wat betekent het voor het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte;

Economisch belang – levert het initiatief een bijdrage aan een betere bedrijfsvoering voor ondernemers en draagt het dus bij aan behoud of meer werkgelegenheid? Is sprake van een redelijke spin off voor de stad.

Daarnaast gelden extra voorwaarden voor toestemming voor een ruimer terras:

Een uitbreiding van een terras is toegestaan als er een terrasvergunning verleend is en de uitbreiding in de directe nabijheid ligt van de locatie waar de terrasvergunning voor is verleend. In de openbare ruimte dient een vrije doorgang voor hulpdiensten over te blijven van minimaal 4,5 meter. De loopruimte in de openbare ruimte dient minimaal 1,8 meter te zijn. De loopruimte kan onder bijzondere omstandigheden teruggebracht worden tot 1,5 meter.

Voor een plein geldt dat de eventueel beschikbare ruimte voor terrassen zoveel mogelijk worden verdeeld aan de aan of in de directe omgeving van dat plein gevestigde ondernemers. Het aantal extra vierkante meters wordt gemaximeerd. Het terras kan dus wel in aantal vierkante meters toenemen, maar niet in het aantal bezoekers. Het aantal tafels en stoelen blijft dus hetzelfde en neemt niet toe (deze worden dus, waar mogelijk, verspreid over een groter aantal vierkante meters) Het woon- en leefklimaat staat zo niet extra onder druk.

Op een terras is een buitenbar toegestaan, onder voorwaarden. Deze buitenbar is enkel bedoeld voor het schenken van drank op het betreffende terras. Is er sprake van 1 buitenbar dan kan dit zonder een objectvergunning. De buitenbar dient gevestigd te zijn op het terras.

Voor extra terrassen op pleinen kunnen ondernemers gezamenlijk een aanvraag indienen. Voor het plaatsen van terrassen voor een ander pand dan de eigen horecazaak geldt dat afgestemd is met de eigenaar/ondernemer van dat pand en dat er voldoende ruimte is. Tenslotte zijn ruimere terrassen alleen mogelijk als er in de directe nabijheid van een horecazaak fysieke ruimte beschikbaar is. Een volledig overzicht van de regels voor tijdelijke uitbreiding van terrassen is te lezen op nijmegen.nl/anderhalvemeterloket

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden