Impressie van variant Waalpark met een enkele voorziening. (gemeente Nijmegen)
Impressie van variant Waalpark met een enkele voorziening. (gemeente Nijmegen)

Uitslag peiling Stadseiland: Waalpark wint

Algemeen

NIJMEGEN - Zo’n 1.600 Nijmegenaren van 16 jaar en ouder vulden de vragenlijst in van de stadspeiling over Stadseiland. “Uit hun antwoorden blijkt een duidelijke voorkeur voor varianten waarin er geen of beperkt nieuwe woningen worden gebouwd op Veur Lent”, aldus de gemeente Nijmegen. 

Om de Nijmegenaar te betrekken bij de keuze van de toekomstige plannen (woonmilieus) voor Veur Lent heeft het college van B&W, in opdracht van de gemeenteraad, een representatieve peiling uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten zien hoe Nijmegenaren aankijken tegen vier ontwerpvarianten voor Veur Lent. In hoeverre vinden zij deze aansprekend, en waar ligt hun uiteindelijke voorkeur? “Het aantal mensen dat heeft gereageerd is ruim voldoende voor betrouwbare en nauwkeurige uitspraken.”

Stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes werkte op basis van gemeentelijke ambities vier varianten uit, in overleg met een klankbordgroep van bewoners. De Veur Lentvarianten gaan verschillend om met woningbouw (variërend van 0 tot 250 woningen), groen en voorzieningen:

-Waalpark: parkaanleg, aangevuld met enkele bijzondere functies zoals horeca.

-Dijkbuurt: 30 woningen en enkele voorzieningen in een groene, parkachtige setting.

-Brugkwartier: groen-stedelijke invulling met 100 woningen rond de Waalbrug en functies zoals horeca.

-Spiegelstad: stedelijke invulling rond de Waalbrug met 200 à 250 woningen en enkele voorzieningen.

Eind februari 2022 ontvingen 6.939 willekeurige Nijmegenaren van 16 jaar en ouder een uitnodiging om deel te nemen. Zij kregen de vier toekomstvarianten voor Veur Lent te zien. Wat vinden zij van deze varianten? Welke heeft de voorkeur?

Een ruime meerderheid vindt de variant Waalpark als toekomstperspectief voor Veur Lent (zeer) aansprekend (80%). Deze variant heeft bij de helft van de respondenten de voorkeur (49%). Ruim de helft (56%) vindt variant Dijkbuurt (zeer) aansprekend, deze variant heeft van 18% de voorkeur gekregen. Voor de andere varianten geldt dat een minderheid ze aansprekend vindt en als voorkeursvariant ziet. 

Het is nu aan de gemeenteraad om een keus te maken. Als er een woonmilieu is gekozen zal deze verder met de bewoners en een ontwikkelaar worden uitgewerkt tot meer concrete plannen.